ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการฝากขาย

การฝากขายมี 2 แบบ คือ เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และเจ้าของเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
ใช้สำเนาอย่าง ละ 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

แบบบุคคลธรรมดา แบบนิติบุคคล

เอกสารหลักทรัพย์ที่จะฝากขาย

 1. โฉนดทุกหน้า
 2. ทะเบียนบ้านหลังที่ขาย
 3. เอกสารแสดงสิ่งปลูกสร้าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
  • หนังสือสัญญาให้ที่ดิน
  • ใบอนุญาติปลูกสร้าง

 

เอกสารส่วนตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 3. ทะเบียนบ้านหลังที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน

กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์สมรส

แนบทะเบียนสมรส และเอกสารส่วนตัวของคู่สมรส

กรณีหย่าร้าง

แนบใบหย่า

กรณีมอบอำนาจในการฝากขาย

แนบหนังสือมอบอำนาจและเอกกสารส่วนตัวผู้รับมอบอำนาจเพิ่มด้วยค่ะ

เอกสารหลักทรัพย์ที่จะฝากขาย

 1. โฉนดทุกหน้า
 2. ทะเบียนบ้านหลังที่ขาย
 3. เอกสารแสดงสิ่งปลูกสร้าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
  • หนังสือสัญญาให้ที่ดิน
  • ใบอนุญาติปลูกสร้าง

 

เอกสารส่วนตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์

 1. บัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 2. ทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 3. หนังสือรับรองบริษัท
 4. รายนามผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือบริคณห์สนธิ

About Us

บริษัทเบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา เรื่องซื้อ-รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Our Contacts

257/6-7 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social Media

CLOSE